Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi - 11.00 15.00
Yönetim Telefon +90 532 255 85 01
Email info@melodivillalari.com

YÖNETİM PLANI

I.BÖLÜM-GENEL HÜKÜMLER

KAPSAM

MADDE-1: İstanbul İl Başakşehir İlçesi İKİTELLİ Köyü 1257 ada 1 parsel, 1258  ada nolu 1,2,3 parseller, 1259 ada 1 parsel -1260 ada 1 ve 2 nolu parseller – 1261 ada 1 parsel, 1262 ada 1 parselde bukunan ve ekli vaziyet planıyla sınırları belirlenen İkitelli Başakşehir 4. ETAP 2.BÖLGE SİTESİ; Konutlar, villalar, temel eğitim, dini tesis, mahalle merkezleri- özel yurt alanı İkitelli Başakşehir IV.Etap 2. BÖLGE yerleşim plan sınırları içerisinde yer alan tüm sosyal donatı alanları otoparklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve sair ortak alanlar 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunun emredici hükümleri saklı olmak üzere bu “Yönetim Planı” na göre yönetilir.

MADDE-2: Kat Mülkiyetine tabi ekli İKİTELLİ 4. ETAP 2. BÖLGE yerleşim planında yer alan tüm yapı, ortak alan ve işletmeler, Konutlar, villalar, villa kullanım alanları, eğitim- dini tesis- mahalle merkezleri- özel yurt alanı- sosyal donatı alanları yukarıda yazılı parsellerde yer alan tüm yapılaşmalar ile altyapı tesisleri “İkitelli Başakşehir IV. Etap 2. BÖLGE Alanlarındaki tüm bağımsız bölümler yerleşim planındaki tahsis amacına uygun olarak kullanılır. Yönetim Planında Hüküm bulunmayan hallerde KMK uygulanır.

MADDE-3: İş bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

MADDE-4: Bu Yönetim Planı tasdikli proje ve ekli yerleşim planına göre İkitelli Başakşehir IV. ETAP 2.BÖLGE Toplu Yapı Alanı’nda yer alan yukarıda yazılı yerlerde bulunan tüm yapıların maliklerini, kat irtifak sahiplerini, bağımsız bölümü satış veya herhangi bir suretle iktisat eden üçüncü şahıslar ile bağımsız bölümlerde herhangi bir sebebe dayanarak oturan veya faydalananları bağlar.

Yönetim Planının Değiştirilmesi:

MADDE-5: Yönetim planının değiştirilmesi için ikitelli başakşehir IV. etap 2.bölge toplu yapı alanında bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerinin 4/5’nin oyu şarttır.

 • BÖLÜM- TANIMLAR 

Bağımsız Bölüm:

MADDE-6: Ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan kat mülkiyeti kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümdür. (Daire, villa, depo, iş merkezi, çekme kat, büro)

Villa Kullanım Alanı ve Sınırları: 

MADDE-7: Villaların, ekli vaziyet planında gösterilen ve her bir villa için sınırları belirlenmiş olan ve mülkiyete konu teşkil etmeyen kullanım alanlarıdır. Villa malikleri ekli vaziyet planında her bir villa için sınırları belirlemiş olan “ villa kullanım alanları ” nı fiilen kullanma yetkisine sahiptir.  Ancak bu yetki hiçbir şekilde mülkiyet hakları olarak yorumlanamaz ve mülkiyet tescil taleplerine ve davalarına konu olamaz.

Villa malikleri ekli vaziyet planında her bir villa için sınırları gösterilmiş olan “villa kullanım alan sınırlarını” yalnızca 50 cm yüksekliği aşmayan ahşap çit- bitki örtüsü veya site yönetimi  ve / veya ilgili kurum ve kuruluşlarca uygun görülecek bir malzeme ile imar  mevzuatına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ayrılabilecektir.

Eklenti:

MADDE-8: Bir bağımsız bölüm dışında kalan ve doğrudan doğruya o bağımsız bölüme ayrılmış olan yerdir.

Ortak Yer:

MADDE-9: Ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalıp koruma ve ortaklaşa kullanma ve yararlanmaya yarayan yerlerdir. Ortak yerler iki kısımda değerlendirilir:

 1. Ana gayrı menkul içerisinde; temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, arterler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, ve buradaki genel tuvaletler ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma odaları, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su, havagazı saatlerinin korunmasına mahsup olup bağımsız bölüm dışında kalan yuvalar, kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları ve sığınaklar, çatılar, bacalar, genel tam teraslar, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenler, villaların ekli vaziyet planında belirtilen “kullanım alanları” dışında ki tüm ortak yerler,
 2. Yukarıda sayılanların dışında kalıpta yine ortaklaşa kullanma, koruma ve faydalanma için zaruri olan kanalizasyon tesisleri, çöp kanalları, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.

TOPLU YAPI-SİTE:

MADDE-10: Ekli vaziyet planıyla sınırları belirlenmiş olan 4. etap 2. bölge sitesi; tüm blok, konut, villa, ticaret merkezleri- eğitim- dini- spor- kültürel ve sosyal amaçlı tesis ve bunların her türlü alt yapıları, açık tüm alanları, ortak alanları kapsayan bir yerleşimdir. 4.etap 2. bölge site yönetimi iş bu yönetim planında “Site Yönetimi” olarak anılacaktır.

Kat Maliki

MADDE-11:Bağımsız bölümler üzerinde (blok, villa ve iş yeri) mülkiyet hakkına sahip olan kişidir. Gerçek kişiler kat maliki olabileceği gibi tüzel kişiler de kat maliki olabilir.

Kullanım Hakkı:

MADDE12: Bağımsız bölüm maliklerinin ortak yerlerdeki faydalanma hakkıdır.

Arsa Payı:

MADDE-13: Bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

Yönetim Planı:

MADDE-14: Yönetim planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri ve yönetime ait diğer hususları düzenler.

İşletme Projesi

MADDE15: Blok- villa grup- ticaret merkezi/mahalle merkezi- site ortak alanların bakımı, korunması, işletilmesi için 1 yıl içerisinde tahmini gelir ve gider tutarlarını, tüm masraf kalemlerini gösteren ve her bağımsız bölüme düşen miktarı belirleyen tahmini bütçeye denir.

İşletme Projesi dört kısımda değerlendirilir:

MADDE-16

16.1- Site İşletme Projesi: 4.etap 2.bölge site yönetim kurulu tarafından konutvilla temsilciler kurulunda kararlaştırılması halinde de ticaret/mahalli merkezlerin katılım paylarını içerir sitenin bütünü için yapılan işletme projesidir.

16.2 Ticaret Merkezi/Mahalle Merkezi İşletim Projesi: Ticaret Merkezi- Mahalle Merkezleri Yönetimi tarafından, ticaret merkezi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla işyerleri tarafından ödenecek aidat ve giderleri gösterir işletme projesidir. Ticaret merkezi/yönetim merkezi yönetiminin kurulmasına- söz konusu ilgili ticaret merkezi ve/veya mahalle merkezlerindeki bağımsız bölüm maliklerince karar verilir. Yönetimin oluşturulması- görevleri v.b. düzenlemelerde iş bu yönetim planında aksi bir düzenleme olmaması kaydıyla blok yönetimine ilişkin yapılacak sair düzenlemeler, kat mülkiyeti kanununa ve iş bu yönetim planında yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla bağımsız bölüm maliklerin katılacağı toplantı ile yazılı bir metin haline getirilebilir. Toplantı ve kararlar sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır. Ancak kat mülkiyeti kanununda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. Ticaret Merkezi (Çarşı) – Mahalle merkezi yönetiminin; almış olduğu hizmetlere mukabil olacak şekilde site işletme projesine dahil edilip edilmeyeceği, edilcekse katılım bedellerinin  ne olacağı, site temsilciler kurulunda kararlar bağlanır.

16.3– Villa Grup İşletme Projesi: Villa grup yönetimi tarafından site yönetim projesi dışında kalan ve olağan dışı harcamalar  için  yapılan işletme projesidir.

16.4Blok Yapı İşletme Projesi: Blok yönetimi tarafından site işletme projesi dışında kalan ve olağan dış harcamalar için yapılan işletme projesidir.

 • BÖLÜM-YÖNETİM ORGANLARI
 • BLOK YÖNETİMİ
 • A-BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLER KURULU
 • Oluşması ve Yetki Alanı:

MADDE-17: Bağımsız bölüm malikler kurulu, bloktaki bütün bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder ve kanunların emredici hükümleri ve iş bu yönetim planının maddeleri saklı kalmak şartıyla bloklar bu kurul tarafından yönetilir ve yönetim tarzı kararlaştırılır.  Arsa payı ne olursa olsun bloktaki, bütün bağımsız bölüm maliklerini bağımsız bölüm malikler kurulunun birer tabi üyesidir.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

MADDE-18: Blok kat malikler kurulunda arsa payına bakılmaksızın bloktaki her bağımsız bölümün maliki bir oy hakkına sahiptir.Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir şahsın sahip olabileceği oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa bağımsız malikler kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.Bağımsız bölüm maliklerinden her biri diğer bağımsız malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilir. Ancak bir şahsin asaletten ve vekaleten vereceği oy sayısı bütün oyların 1/3’ünü geçemez.Bağımsız bölün maliklerinden biri ehliyetsiz(çocuk, akıl hastası v.) ise onun yerine Blok Malikleri Kuruluna kanuni velisi veya vasisi katılır.Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren blok kat maliki, blok malikler kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o iş hakkında oy veremez.

Toplanma ve Çağrı:

MADDE-19: Bağımsız bölüm malikler kurulu her yıl Ocak ayının ilk haftasında toplanır. Toplantının nerde, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi yönetici tarafından tespit edilerek toplantıdan en az 15 gün önce bütün bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektupla ya da imza karşılığında tebliğ edilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter saysının sağlanması halinde ikinci toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenir. Önemli bir sebebin çıkması halinde yönetici, denetçi veya bağımsız bölüm maliklerinin 1/3’ünün istemi üzerine toplantı tarihi, gündemi ve zamanı belirtilmek şartıyla toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektupla veya imza karşılığı çağrı yapılarak bağımsız bölüm malikler kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılarda, yalnız toplantının gündemindeki yazılı maddeler konuşulabilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin 1/3’ü isterse başka hususlar da gündeme alınarak konuşulabilir. 

Toplantı ve Çağrı:

MADDE-20: Bağımsız bölüm malikler kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

Kararların Bağlayıcılığı:

MADDE-21: Blok malikleri kurulunda alınan kararlar yönetici tarafından o toplantıya katılmamış olan bağımsız bölüm maliklerine, bağımsız bölümlerden yararlananlara usulu dairesinde duyurulur. Ayrıca site yönetim kuruluna bilgi verir. Bağımsız bölümler maliki kurulunun aldıkları kararlara blok bağımsız bölüm malikleri, onların varisleri, bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler ile bağımsız bölümden kiracı yahut başka sebeplerle faydalananlara yönetici ve denetçi uymak zorundadır.

Kararların Yazılması ve İmzalanması:

MADDE-22: Bağımsız bölüm malikler kurulu kararları; yönetici tarafından noter onaylı bir bağımsız malikler kurulu kararı defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara aykırı oy verenlerin de aykırılığının sebebi belirterek imzalanır. Bu defter blok yöneticisi tarafından saklanır.

Görevleri:

MADDE-23: Bağımsız bölüm malikler kurulu; blok yöneticisini ve denetçisini seçmek, site yönetimi haricinde blok bazında yapılacak olağanüstü harcamaları karara bağlamak, buna ilişkin bütçeyi onaylamak, geçmiş yıla ait hesapları inceleyerek blok yöneticisini ibra etmekle görevlidir.

B-BLOK YÖNETİCİSİ:

Seçimi:

MADDE-24: Bağımsız malikler kurulu her yıl Ocak ayında yapacağı toplantıda kendi arasından ve dışarıdan birisini bir yıl için “blok yöneticisi” olarak seçer. Eski yönetici ve yardımcılarının görevleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. Blok yönetim kurulu tarafından bir yönetici seçilememesi halinde site yönetim kurulu resen bir yönetici atar. Bu yönetici yeni bir yöneticinin seçilmesine kadar görevine devam eder. Yönetici; bağımsız bölüm maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Eski yönetici tekrar seçilebilir. Seçim sonuçları, bağımsız bölüm malikler kurulu karar defterine yazılır, imzalanır. Yöneticinin seçiminde bağımsız bölüm malikleri anlaşamazlarsa, bağımsız bölüm maliklerinden birisinin başvurması üzerine yönetici site yönetim kurulu veya sulh hukuk mahkemesi tarafından tayin edilir. Yöneticinin adı ve soyadı iş, ev adresi ve telefon numaralarını en geç seçimi izleyen bir hafta içerisinde Site Yönetimine bildirir. Yönetici dışarıdan seçilmiş ise, kendisi ile sözleşme yapılır. Blok malikler kurulu gerek görürse yöneticilerden teminat isteyebilir.

Ücreti:

MADDE-25:Yöneticiye bir ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse miktar ve şartları yöneticinin seçimi sırasında bağımsız bölüm malikler kurulunca karara bağlanır.

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE-26: Blok yöneticisi; bağımsız bölüm maliklerine ve site yönetimine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yöneticisi olduğu bloğu iş bu yönetim planında site temsilciler kurulu ve site yönetim kurulu, yetki görev ve sorumluluğuna bırakılmayan hususlarda yetkili, görevli ve sorumludur. Yönetici; Ocak ayında yapılacak toplantıda, o tarihe kadar blok bazında elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici bu amaçla; gelir gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte bağımsız bölüm maliklerin bilgisine sunar. Yönetici; yaptığı giderleri belgeler, bütün gider belgelerini gerektiğinde incelemek üzere bir dosyada saklar. Blok yöneticisi; ilgili mevzuat kat mülkiyet kanunu, sözleşme ve yönetim planında belirtilen görevlerden başka özellikle aşağıda belirtilen işleri yapar.

 1. Bağımsız malikler kurulu, site yönetim kurulu ve site yönetim kurulunun kararlarını yerine getirir.
 2. Blok yapının ve blok ortak yerlerinin amacına uygun olarak kullanılması, korunması ve bakım, işletilmesi ve onarım için gerekli olan tedbirleri alır.
 3. Blok malikler kurulunca karar verilmiş işlemleri yapar
 4. Bu yönetim planına göre yetkili olduğu işler nedeniyle yönetim planına göre borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen(faydalı ve lüks harcamalar vs.) bağımsız bölüm maliklerine ve üçüncü şahıslara karşı, bağımsız bölüm maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.
 5. Bağımsız bölüm malikler kurulu kararlarının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yekili olduğu işler nedeniyle bağımsız bölüm maliklerini temsil eder.
 6. Hukuki takip gerektiren durumlarda bir avukatla vekalet sözleşmesi yapabilir. Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini blok ortak giderlerinden karşılanır.
 7. Blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.
 8. Site yönetim kurulu tarafından blok yöneticisi uhdesine bırakılan işleri yürütür. Bu işler için gerekli aidatı blok sakinlerinden tahsil eder ve gerekli harcamaları yapar.
 9. Blok bağımsız bölüm maliklerinin yarısı isterse, yönetici olağan toplantılar dışında da işletme defterini ve gelir-gider hesaplarını göstermek zorundadır.

MADDE-27: Yönetici tarafından bilumum gelir ve giderlerin kaydı için noterlikçe onaylı bir işletme defteri tutulur. Bu defterin her yıl Ocak ayında yönetici tarafından noter vasıtasıyla kapatılması mecburidir.

C- BLOK DENETÇİSİ

Seçimi ve Ücreti:

MADDE 28:

 1. a) Bağımsız malikler kurulu, her yıl Ocak ayında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan birisinin bir yıl için blok denetçisini nin eski denetçinin görevi yenileri seçilinceye kadar devam eder.

b)Denetimler bağımsız malikler Kurulu karar defterine yazılır ve imzalanır

 1. c) Denetçiye bu görevinden ötürü bir ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı ve şartları bağımsız bölüm malikler kurulu tarafından kararlaştırılır.

Görev Yetki ve Sorumluluk:

MADDE-29:

 1. Denetçi, yöneticinin hesap ve işlemlerini en az 6 ayda bir denetler.
 2. Bununla beraber haklı bir sebebin çıkması halinde hesapların denetlenmesini her zaman yapar. Ocak ayında yapılacak toplantıda blok malikleri kuruluna vereceği raporda denetim sonucu ve blok yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir.
 3. Bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce bağımsız bölüm maliklerine gönderilir veya imza karşılığında verilir.
 4. Denetçi bu raporu ve vereceği kararları yazarak imza eder.
 5. Blok malikler kurulu gerekli görürse yöneticinin hesaplarını ayrıca dışarıdan bir uzmana inceletebilir.
 6. Denetçi, isterse site temsilcileri kuruluna gözetmen sıfatıyla katılabilir.

D-BLOK TEMSİLCİSİ:

MADDE-30: Blok yöneticisi, yönetmiş olduğu blok yapıdaki tüm bağımsız bölüm maliklerini site temsilciler kurulunda “blok temsilcisi” sıfatıyla temsil eder.

2) VİLLA GRUP YÖNETİMİ

MADDE-31: Toplu yapı alanında bulunan villa gruplarının yönetiminde de blok yönetimine ilişkin esaslar aynen geçerli olacaktır. Villa gruplarının belirlenmesi ve villaların temsilciler kurulundaki temsil şekli ve sayısı mevcut site yönetim kurulu tarafından belirlenir.

3)TİCARET MERKEZİ(ÇARŞI) / MAHALLE MERKEZLERİNİN YÖNETİMLERİ:

MADDE-32: Toplu yapı alanında bulunan ticaret-mahalle merkezleri de blok yönetimine ilişkin esaslar dahilinde site temsilciler kurulunda temsil edilir. Ticaret mahalle merkezlerinin temsilciler kurulundaki temsil şekli ve sayısı mevcut site yönetim kurulu tarafından belirlenir.

4) SİTE YÖNETİMİ:

A-SİTE TEMSİLCİLER KURULU

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri:

MADDE-33: Site temsilciler kurulu; blok yöneticileri, villa, grup yöneticileri ve ticaret merkezi/ mahalle merkezlerinden oluşur. İkitelli Başakşehir IV. etap 2. bölge toplu yapı alanı sınırlarını belirleyen bu yönetim planına ek “yerleşim planında” gösterilen ve blok villa ortak alanları ile toplu yapı ortak alanları içinde kalan tüm ortak yer ve tesisler de işletmelerinde yetkili ve sorumludur.

Katılma ve Oy Hakkı:

MADDE-34: Site temsilciler kurulunda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Kurulun belirli bir toplantısına katılmayacak üye temsil ettiği blok bağımsız bölün maliklerinden bir kimseyi tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazılı bir metinle kanıtlamak zorundadır.

Toplanma ve Çağrı:

MADDE-35: Site temsilciler kurulu her yıl Şubat ayının ilk haftasında toplanır. Site temsilciler kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğun istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilirler. Toplantı gündemi, tarih, yer ve saati site yönetim kurulu başkanı tarafından imza karşılığında veya posta marifetiyle bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde ikinci toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

MADDE-36: Site temsilciler kurulu, üye sayısının yarısından fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Alınan kararların yeniden görüşülmesi ve yeniden karar bağlanması önerisi, toplantıya katılanların 3/5 oy çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Yeter sayı sağlanmadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çağrıda belirtilen tarihte yapılır, yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat mülkiyet kanunun da ve bu yönetim planında öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararların Bağlayıcılığı:

MADDE-37: Site temsilciler kurulunun kararları; ikitelli Başakşehir IV.Etap 2. Bölge site alanında bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerini, bağımsız bölüm malikler kurulunu, site yönetimini, denetim kurullarını, blok yönetimi ve yöneticilerini, villa grup yönetimini, ticaret merkezi-mahalle merkezi yöneticilerini, bütün sakinlerini, irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümden hangi şekilde faydalananlar ile onlarda devir alanları bağlar. 

Kararların Yazılması ve İmzalanması:

MADDE-38: Site temsilciler kurulunun kararları başkan tarafından bir tutanakla tespit edilir. Toplantıya katılan bütün kurulu üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek tutanağı imza ederler. Bu tutanaklar, site yönetim kurulu başkanı tarafından saklanır ve istenildiğinde ibraz edilir.

Görevler:

MADDE-39: Site temsilciler kurulu, sitenin bütünü için en yüksek karar organıdır. Site yönetim kurulu ve site denetim kurulu üyelerini seçerek, site yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret alıp alamayacaklarını alacaklarsa miktarlarını kararlaştırmak, site yönetim kurulu tarafından hazırlanan site işletme bütçesini onaylamak, ticaret merkezi-mahalle merkezlerinin almış olduğu hizmetler karşılığında site işletme bütçesine dahil edilip edilmeyeceğini edileceklerse katılım paylarını belirlemek, temsilciler kurulu toplantı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak, bu yönetim planına münhasıran yetkili olduğu konularda karar vermek, site yönetim kurulunun bu yönetim planında yazılı görev ve yetkiler haricinde kalan diğer tüm konularla ilgili karar almak, bir önceki yönetim kurulu üyelerini ve hesaplarını inceleyerek ibra etmek ve üçüncü kişilere karşı siteyi temsil etmekle görevlidir.

5)SİTE YÖNETİM KURULU:

Seçimi:

MADDE-40: Site yönetim kurulu bir yıl için site temsilciler kurulu tarafından kendi aralarından veya dışarıdan 5 asil 5 yedek üye olmak üzere seçilir. Bu seçimin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanmaz ise, ikinci turda en çok oy alanlar seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Yönetim kurulunun kararlarının her sayfası, noterce onanmış “site yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalayabilirler. Bu defter site yönetim kurulu başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir, teslim edilir.

Ücreti:

MADDE-41: Site yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktar ve şartlarını site temsilciler kurulu tarafından karar bağlanır. Bir kişinin aynı zamanda hem blok temsilcisi, hem de site yönetim kurulu üyesi olarak iki ücret birden alıp almayacağını site temsilciler kurulu tarafından ayrıca karar bağlanır.

Görev yetki ve sorumlulukları:
MADDE-42:
 Site yönetim kurulu toplu yapı temsilcileri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetim kurulu, ikitelli Başakşehir IV. etap 2. bölge siye alanı sınırlarını belirleyen bu yönetim planına ekli “yerleşim planında gösterilen site ortak alanlar ile blok-villa kullanım alanı dışındaki ortak alanların bakımı, korunması ve işletilmesi ile ilgili konularda görevli, yetkili ve sorumludur.

Yönetim Kurulu özellikle;

 1. Bağımsız bölüm dışında blok-villa kullanım alanı dışında toplu yapı ortak kullanım alanlarının (kamuya açık alanların) yerleşim planının öngördüğü doğrultuda kullanılmasına, yönetimine, bakım ve onarımına, işletilmesine ve bunları sağlayıcı her türlü giderlere ilişkin kararlar alır.
 2. Toplu yapı işletme projesi hazırlar bu projede özellikle yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını toplu yapı yönetim giderlerinden, bu yönetim planı ve arsa payına göre kat malikine düşecek muhtemel avans tutarını gösterir. Site yönetimi; bütçe, giderler, aidat tahakkuk ve tahsilatının sağlanmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri ayrıca büro ortak alan ve toplu yapı içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatılması, ısıtma, periyodik temizlik, kapıcı, bekçi, bahçıvan, otopark görevlisi vs. verilecek tüm hizmetlerden yararlanacak, elemanların giderlerini, blok olarak tesislerinden, hidrofor, asansör, jeneratör vb. tesislerin bakım ve onarım işletme giderleri ile  kararlaştırılacak bloklar arası ortak (jeneratör işletme vb.) öteki hizmetlerin karşılanmasını karşılanmasını kapsar. Hazırlanan işletme projesini(bütçe) site temsilciler kurulunda onaylanarak yürürlüğe girer. İşletme bütçesine ilişkin itirazlar temsilciler kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Kesinleşen işletme projesi ve site temsilciler kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra ve iflas kanununun 63. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
 3. Site ortak kullanım alanlarında( yollar, tretuar, otoparklar, açık alanlar, sosyal kültüre tesisler, eğitim tesisleri, ticaret tesisleri vb.) imar kanununa, imar planına ve yapı projelerine uyumsuz her türlü gelişmeleri önler. Aykırılıkların giderilmesi için gerekeni yapar.
 4. Kesinleşen işletme projesi ve site temsilciler kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra ve iflas kanununun 63. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
 5. 4etap 2. bölge site yönetimi kapsamı dahilindeki tüm yapılara ilişkin;: KİPTAŞ tarafından onaylanmış ve uygulaması yapılmış mimari ruhsat projeleri ile iş bu yönetim planında yer alan hükümlere aykırı olacak şekilde kat maliklerince imar mevzuatına aykırı olarak yapılacak -tüm tadilat, eklenti ve yapılaşma faaliyetlerini engeller ve proje aykırılıkların giderilmesi için yasal yollara müracat eder.
 6. Konut ve villalar mesken amaçlı olarak kullanılır. Konut ve villalarda, kat mülkiyeti kanunu ve yargıtay kararlarınca yasaklanmış olan iş ve faaliyetler(işyeri vb.) yürütülemez. Konut ve villaların kullanım amacına uygun kullanılması için her türlü yasal takibatın başlatılması -yargı yoluna muracat neticelendirilmesinde site yönetimi hak ve yetkilidir. Kat mülkiyeti kanununa göre meskenlerde (konut-villa) kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı kararla yapılabilecek faaliyetler site temsilciler kurulunda görüşülerek karara bağlanır
 7. KMK iş bu yönetim planı ve site temsilciler kurulu kararlarının blok yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.
 8. merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde blok yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini göz önünde tutarak çözümler üretir.
 9. İkitelli Başakşehir IV. etap 2. bölge toplu yapısını 3. kişiler önünde site yönetim kurulu başkanı temsil eder. Site temsilciler kurulunun alığı kararlara uymayan, ortak gider ve avans ödemeyen, yönetim planındaki hükümlere aykırı davranan vb. hukuki ihtilaflarda bağımsız bölüm maliklerine karşı yönetici sıfatıyla gerektiğinde davalar açar. Açılan davalarda taraf olur ve vekil tayin edebilir.
 10. Kamuya açık alanların bakım, onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak hizmet verir. Bu amaçla bekçi, bahçıvan, güvenlik ve temizlik elemanı gibi görevliler çalıştırır.
 11. Seçim dönemlerinde blok ve temsilciler kurulunda yapılacak seçimler için takvim yapar. Eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler ve dağıtır. Blok bağımsız bölüm malikleri ve yöneticileri belirlenen zamanda toplanmaz ve yöneticileri seçemezlerse o blok için resen yönetici atar veya sulh hukuk hakimine başvurarak yönetici atanmasına talep eder.
 12. Site yönetim kurulu işletme projesinde yer vermek suretiyle, uhdesinde bulunan işlerden bir kısmını blok yöneticilerine bırakarak her bloğun kendi bütçesi çerçevesinde çözümlenmesini isteyebilir.
 13. Blok villa grup işletme projesini onaylar. Blok malikler kurulu, villa grup malikler kurulu toplantılarını organize eder ve denetler.
 14. Site içi sorunların giderilmesi, aidat takipleri v.b. için Avukatlık Kanununa göre avukat istihdam eder.

MADDE-43: Temsilciler kurulunda karara bağlanması halinde; site yönetim kurulu; yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesinde bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişileri görevlendirebileceği gibi yürütme görevlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek ve/veya tüzel kişilere devredebilir.

6)SİTE DENETİM KURULU

MADDE-44: Site denetim kurulu, bir yıl için site temsilciler kurulu tarafından toplamaya katılanların oy çokluğu ile her yıl olağan toplantıda 3 kişi olarak seçilir. Bunlar kendi aralarından bir başkan seçerler. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. Denetim kurulu en geç 6 ayda bir site yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini inceleyerek sonuçlandırır. Site temsilciler kuruluna bildirir. Yıl sonunda yönetim kurulunun eklenmesi veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyici kesin hesaplara ilişkin raporu site temsilciler kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Denetim kurulu bütün kararları ile rapor özetlerini noterce onaylamış site denetim kurulu karar defterine yazar. Bu defter, eski-yeni kurullar arasında devir teslim edilir.

Ücreti:

MADDE-45: Toplu yapı yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek miktar ve şartlarını site temsilciler kurulu tarafından karara bağlanır.

 • BÖLÜM – BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE-46: Bağımsız bölüm malikleri, KMK,  sözleşmeler ve yönetim planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kendilerine ait bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyeti kanununun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilerine sahiptirler.Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

MADDE-47: Bağımsız bölüm malikleri toplu yapının taşınmaz malın bütün ortak yerler medeni kanunun müşterek mülkiyeti hükümlerine göre kullanma, korunma ve faydalanma hakkına sahiptirler.

MADDE-48: Bağımsız bölüm malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine itina göstermeye blok ve toplu yapının güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

MADDE-49: Site temsilciler kurulunda bulunan tüm üyelerin oy birliği ile vereceği bir karar olmadıkça toplu yapıda bulunan bağımsız bölüm maliklerinin hiç birisi ortak yerlerde inşaat; onarım, tesis yaptırmayacakları gibi değişik renkle dış boyada yaptıramazlar. Ancak kendi blokları ile ilgili olmak kaydıyla tavan-taban ve duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümler de blok bağımsız bölüm maliklerinin ortak rızaları ve site yönetim kurulunun izni ile blok yapıyı zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabilir.

MADDE-50: Bağımsız bölüm malikleri kendilerine ayrılan yerler dışında ortak yerlere araç, eşya vb. hiçbir şey bırakmazlar ve ortak alanları tek başına başkalarının kullanımlarını engelleyecek biçimde kullanamazlar.Tahsis edilen alanlar haricinde çöp vs. koyamazlar, ortak alanla konulan ve belli bir amaca tahsis edilen demirbaşların yerlerini değiştiremezler.

MADDE-51: Bağımsız bölüm malikleri özel araçlarını tahsis edilen otopark dışına bırakamazlar. Toplu yapıda yer alan her bağımsız bölüm için en fazla bir araç otoparka konulabilir. Otoparkın bakım, onarım, işletme vb. mutad giderlerin site yönetiminin yıllık bütçesinden karşılanır. Bunlar için bağımsız bölüm maliklerinden ayrıca ücret istenmez. Ancak bir bağımsız bölüm maliki birden fazla veya otomobil dışında ticari aracı için ayrıca ücret ödemesi gerekir.

MADDE-52: Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini blok ortak yerleri ile toplu yapı ortak alan ve tesislerini kullanırken hüsnü niyet kaidelerini uymak zorundadırlar. Öncelikle aşağıdaki şeyleri yapamazlar.

 1. Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
 2. Bağımsız bölümlerin balkon(teras) ve pencerelerinden halı, kilim v.s. silkelenemez. Su vb. şeyleri dökemez. Çöp vs. şeyleri atamazlar. Binanın dış cephelerine, bahçeye çamaşır asamazlar.
 3. Kat mülkiyet kütüğünde mesken, işyeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde site temsilciler kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmedikçe sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri gibi fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda beslenme yerleri imalathane, boyahane, basımevi, terzihane, galeri,  ve çarşı vb. yerler açılamaz.
 4. Dükkan ve işyeri malikleri, dükkan ve işyerlerine diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek nitelikte kullanamaz ve başkalarına kullandıramaz.
 5. Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile blok ortak yerler ile toplu yapı ortak alanlarında toplu yapı yönetim kurulunca oybirliği ile karar kılınmadıkça kedi, köpek, tavuk vs. hayvanlar besleyemezler.
 6. Kendi bağımsız bölümlerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar talep edemezler. Nişan, düğün gibi özel toplantılarında diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları site yönetim kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerde yapamazlar.
 7. Radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.
 8. Bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerlere patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı, koku, duman, toz çıkarma gibi hareketlerde bulunamazlar.
 9. Bağımsız kat malikleri ortak yapının ön ve arka ceplerine, bağımsız bölümlerin pencere, balkon ve teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha tabela koyamazlar. Balkon veya teraslara binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamaz ve güvenlik önlemi alamazlar.
 10. Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde bizzat kendi oturmuyor kullanmıyor ise kendi tebligat adresini bu adresteki değişiklikleri bağımsız bölümde her ne sebeple ve sıfatla oturan( kira sukna v.b.)kişilerin ad  soyadı ve iş adreslerini telefonları en geç 15 gün içinde blok yöneticilerine bildirmek zorundadırlar aksi halde yönetimde mevcut son adresleri tebligat adresleri sayılır. İşlemler bu adrese göre yapılır

MADDE-53:Bağımsız  bölüm malikleri başka bir bağımsız bölüm eklenti veya blok ortak yer ile toplu yapı ortak yer tesislerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölüme girme zorunluluğu bulunan hallerde izni vermekten kaçınmazlar ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması musade alması gerekmektedir bu iş sebebiyle. Bağımsız bölüm malikleri herhangi zarara uğrarsa uğrayacakları zararların lehine musade edilen tarafın veya blok ortak yer ise blok maliklerinden toplu yapı ortak alan veya tesis ise toplu yapı yönetimin bütçesinden derhal ödenmesi ve giderilmesi mecburidir

MADDE-54: KMK ve bu yönetim planında bağımsız bölüm maliklerinin hak ve  yükümlülüklerine  ilişkin olarak  yer alan  bütün  hükümlere bağımsız  bölüm malikleri ile  bağımsız  bölümde  herhangi  bir sebeple ( kira sukna vb ) devamlı bir şekilde yaralananlar tarafından  uyulması mecburidir  bu yükümlülüklere aykırı davranan   bağımsız  bölüm malikleri  bağımsız bölümden yaralananlar birlikte müştereken ve müteselsilen  sorumlu olur

 • BÖLÜM- GENEL GİDERLERE KATILMA

 A)BLOK ORTAK GİDERLERİNE KATILMA 

MADDE-55: Bağımsız bölüm malikleri bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Bağımsız bölüm malikleri ortak giderlere KMK nın ilgili düzenlemesine uygun olarak katılırlar. Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 10 gecikme tazminatı ödemek zorundadır ortak gider veya avans payı ödemede bir aydan fazla geciken kat malikine yönetici ve site yönetimi KMK ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür. Kat maliki veya bağımsız bölüm kullanan (kiracı vb) kusurlu hareketi ile bir gidere zararı olmuşsa yapılan ödeme; zarara neden olandan ve kat malikinden müteselsilen  alınır.

B)TOPLU YAPI ORTAK GİDERLERİNE KATILMA 

MADDE-56: İKİTELLİ Başakşehir IV. etap 2. bölge Yerleşim planına göre ortak alan yer ve tesislerine ilişkin ortak giderler, aidat tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasına muhasebenin tutulmasına ilişkin her turlu büro hizmetleri ayrıca blok ortak alanı ve villa kullanım ortak alanı dışında kalan toplu yapı içindeki bulunan tüm ortak alanların aydınlatma ısıtma periyodik temizlik kapıcı bekçi otopark görevlisi vs verilecek tüm hizmetlerden yararlanacak elemanların giderleri blok ortam tesislerinden hidrofor asansör  jeneratör vb tesislerin bakım onarım işletme giderleri ile kararlaştırılacak blok arası ortak (jeneratör işletmesi vb )öteki hizmetlerin  karşılanmasından oluşur. İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR IV ETAP 2. bölge çerçevesinde toplu yapı ortak giderlerine bağımsız bölümlerin her biri KMK nın ilgili düzenlemesine göre katılır bağımsız bölüm malikleri toplu yapı kapsamındaki ortak alan yer ve tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek vasfıyla toplu yapı ortak gider ve avansını  ödemekten kaçınamaz. Toplu yapı ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki % 10 gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Bağımsız bölüm maliklerinden her hangi biri veya onun bağımsız bölümden faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi nedeni İle bir gidere sebep olmuş ise gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine ve gidere sebep olana müteselsilen rücu edilir. Toplu yapı ortak gider ve avansını ödemeyen bağımsız bölüm malikleri hakkında site yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim planı ve KMK hükümlerine göre dava açılabilir veya icra takibi yapabilir gerektiğinde bu hususları takip etmek üzere vekil tayin edebilir

MADDE-57 : Kat malikinin hissesine düşen  gider  ve avans  ( blok ortak toplu yapı ortak )borcundan dolayı  bağımsız bölüm malikleri  bağımsız bölümlerinin kira ve sukna ve başka bir sebebe  dayanarak  devamlı bir şekilde  faydalananlar ile  müştereken ve müteselsilen sorumludur  bu suretle ödemede bulunan umumi Hükümler  çerçevesinde kat malikinin  rucu hakkı saklıdır kiracının mal sahibine  peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil  sorumluluğu ortadan kaldıramaz.

C)YENİLİK VE İLAVELERE KATILMA

Faydalı Olanlar:

MADDE-58: Bağımsız kat malikleri blok yapı ve toplu yapı ortak yerlerinde kendi başlarına değişiklik yapamazlar. Blok ve toplu yapının ortak yerlerinin kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler site yönetim kurulunun vereceği kararlar ile yapılır. Blok ortak yerinde ve blokla ilgili yenilik ve ilaveler, blok bağımsız bölüm maliklerince toplu yapı ortak alanında yapılan yenilik ve ilaveler ise ;toplu yapıda bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerince ödenir.

Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:

MADDE-59 : Blok ortak yerlerinde yapılması istenen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise yapının özel durumuna göre lüks niteliği taşıyor se bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki katılım zorunluluğunda değildir. Lüks olan bu yenilik ve ilavelerin yapılmasına kat malikleri kurulu karar verir ve giderleri de karar altında bulunan bağımsız bölüm maliklerince ödenir. Toplu yapı  ortak yerlerinde yapılması istenen yenilik ve ilaveler çök masraflı ve lüks niteliği taşıyorsa site temsilciler kurulunun 2/3 oy çokluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır, giderleri de toplu yapıda bulunan bağımsız kat malikleri tarafından ödenir

6.BÖLÜM- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. A) HAKİMİN MÜDAHELESİNİN İSTENMESİ

MADDE-60:Blok malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan bağımsız bölüm maliklerinden birinin veya onun bölümünde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlar veya devamlı surette faydalanan kimselerin kanunda veya yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören bağımsız bölüm malikleri veya yönetici KMK nın 33. Maddesi uyarınca sulh hukuk mahkemesine başvurarak borç veya yükümlülüklerini yerine getirmesi için hakimin müdahelesini isteyebilir.

MADDE-61: Bağımsız bölüm maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki bağımsız bölüm haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede aykırı davranırsa bağımsız kat malikleri KMK 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde o bağımsız bölüm maliklerinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının devralınmasını hakimden isteyebilir

B)ÖNCELİKLİ SATIN ALMA HAKKININ OLMAYIŞI

MADDE-62: Bloktaki bir bağımsız bölümün bir arsa payının satılması durumunda bağımsız bölüm maliklerinin öncelikli satın alma hakkı yoktur.

C)TEMLİKLİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

MADDE-63: Blok yapının bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devir olunması gibi temlikli tasarruflar site temsilciler kurulunun oybirliği ile alacağı Ana yapının duvarlarının çatı ve damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ise yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile yapılır.

MADDE-64: Blok yapının üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme katın normal kat haline getirilmesi veya zemine bodrum katlarla arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması veya niteliğin değiştirilmesi için site temsilciler kurulunun oybirliği şarttır .

Banka Hesap Bilgileri

MELODİ VİLLALARI GRUP YÖNETİMİ

Vergi Dairesi: ikitelli – Vergi No : 614 06 36 437

Melodi Villaları Yönetimi

ENPARA IBAN:  TR86 0011 1000 0000 0110 2157 92

HESAP NO: 110215792
ŞUBE KODU : 03663

www.melodivillalari.com                                       info@melodivillalari.com

MelodiVillaları © Copyright 2017 – HalleyPark