Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi - 11.00 15.00
Yönetim Telefon +90 532 255 85 01
Email info@melodivillalari.com

Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ

30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

Tebliğ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca düzen­lenen bu tebliğ 1.1.1994 tarihine kadar Otopark Yönetmeliği ile, kendilerine tesblt yetkisi verilen esasları Meclis Kararı alarak belirlemeyen belediyelerce uygulanır.

Genel Esaslar

Madde 1- Otopark yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağı­da açıklanmıştır. a) 3030 sayılı Kanun’a tabi belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki meskun alanlarda İmar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belir­lenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte Otopark ihti­yacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde, b) Üzerinde tescilli 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde, c) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı euyu seviyesinin yüksekli­ği veys parselin yola- nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselin­de veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde, d) Meskun alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde, e) Eğimi % 15’ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde, f) Arazi yapısı nedeniyle % 15’ten fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde, Otopark yeri aranmaz. Bu Tebliğe göre bBİirlenen otopark bedeli alınır. 5öz-konusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge veya genel otoparklardan sağla­nır.

Madde 2- Otopark Yönetmeliğinin Vh maddesi uyarınca belirlenen eaaslar aşa­ğıda açıklanmıştır. 1) Bina Otoparklarının Düzenlenme Easaları a) İlgili İdare, varsa İl Trafik Komisyonu kararlarını gözönünde bulundu­rarak, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapılamayacak güzergahları belirler. Bu alanlarda 1 inci maddeye göre uygulama ya­pılır. b) Gelişme alanlarında imar planı gereği otoparkın parsel dışında karşılan­ması zorunlu olan binalara ait otopark ihtiyacının merkezi sözkonusu parsel ve yarıçapı 500 m. olan bir daire alanı içinde yer alan bölge veya genel otoparkla­rından sağlanması gerekir. c) Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da imar yönetmeliğinin müştemilat­larla ilgili hükümlerine uyulmak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edi­lebilir. Ancak, arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçe­nin en sz 3.00 metre olması şarttır. Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçe meaafesine 3.00 metre daha ilave edilir. d) Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir. Oto­park giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. e) 5ivil Savunma Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği gereğince binanın serpinti sığınağı alarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave oto­park olarak kullanılabilir. Ancak, sığınakların ilave otopark olarak kullanıla­bilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması gereklidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Tebliğ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca düzen­lenen bu tebliğ 1.1.1994 tarihine kadar Otopark Yönetmeliği ile, kendilerine tesblt yetkisi verilen esasları Meclis Kararı alarak belirlemeyen belediyelerce uygulanır. Genel Esaslar Madde 1- Otopark yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağı­da açıklanmıştır. a) 3030 sayılı Kanun’a tabi belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki meskun alanlarda İmar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belir­lenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte Otopark ihti­yacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde, b) Üzerinde tescilli 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde, c) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı euyu seviyesinin yüksekli­ği veys parselin yola- nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselin­de veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde, d) Meskun alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde, e) Eğimi % 15’ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde, f) Arazi yapısı nedeniyle % 15’ten fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde, Otopark yeri aranmaz. Bu Tebliğe göre bBİirlenen otopark bedeli alınır. 5öz-konusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge veya genel otoparklardan sağla­nır. Madde 2- Otopark Yönetmeliğinin Vh maddesi uyarınca belirlenen eaaslar aşa­ğıda açıklanmıştır. 1) Bina Otoparklarının Düzenlenme Easaları a) İlgili İdare, varsa İl Trafik Komisyonu kararlarını gözönünde bulundu­rarak, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapılamayacak güzergahları belirler. Bu alanlarda 1 inci maddeye göre uygulama ya­pılır. b) Gelişme alanlarında imar planı gereği otoparkın parsel dışında karşılan­ması zorunlu olan binalara ait otopark ihtiyacının merkezi söz konusu parsel ve yarıçapı 500 m. olan bir daire alanı içinde yer alan bölge veya genel otoparkla­rından sağlanması gerekir. c) Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da imar yönetmeliğinin müştemilat­larla ilgili hükümlerine uyulmak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edi­lebilir. Ancak, arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçe­nin en sz 3.00 metre olması şarttır. Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçe meaafesine 3.00 metre daha ilave edilir. d) Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir. Oto­park giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir. e) 5ivil Savunma Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği gereğince binanın serpinti sığınağı alarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave oto­park olarak kullanılabilir. Ancak, sığınakların ilave otopark olarak kullanıla­bilmesi için tasdikli mimari projenin,araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması gereklidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 f) Eğim sebebiyle kazanılan katların tamamı veya bir bölümü otopark ala­rak düzenlenebilir. İmar planı ve plan notlarına göre iskan edilebilir kat kaza-nılamayan eğimli arsalarda ise, otopark alarak kullanılmak şartıyla bodrum katları inşa edilebilir. g) Yerleşme bölgelerinde 8 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yer­lerde, bina cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir. h) Mevcut binalarda yapılmak istenilen kullanım amacına yönelik değişiklik­lerde, bu değişiklik otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir. Mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve kullanım amacını değiş­tirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. ı) Mevcut binalarda ilave yapılmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ilave için otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir. Ancak, daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında bulunmayan mevcut binalar­da kullanım amacına yönelik değişiklik aynı miktarda otopark ihtiyacını gerekti­riyor ise, otopark yeri ve bedeli aranmaz. j) Otopark Yönetmeliği ve bu Tebliğ kapsamında kalan yerleşmelerin imar planlarında Otopark Yönetmeliğinin uygulanamayacağına dair hüküm getirilemez. k) Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro vs. yapılarda, has-tahanelerde ve otellerde otopark ihtiyacının parselinde veya bina bünyesinde kar­şılanması zorunludur. II- Bölge ve Genel Otoparkların Düzenlenme Esasları; a) Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tesbit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir. b) Valilik veya belediyeler tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkla­rın bakım, onarım ve İşletilmesi valilik veya belediyelere aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir. c) Otopark ihtiyacının parselinde karşılanamadığı veya talebin yüksek ol­duğu merkezi iş alanları ve benzeri bölgelerde genel amaçlı otoparkların yapımı, bakımı, anarım ve işletilmesi üçüncü şahıslara verilebilir. Bu hizmetler karşılı­ğında alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir. d) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesi kapsamında kalan ve bölge veya genel otopark­lardan yararlanmak amacıyla otopark bedeli ödeyenlerden bakım ve onarım ücreti dı­şında ayrıca otopark kullanım bedeli alınmaz. Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları Madde 3- Otopark Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca belirlenen eaaslar aşağı­da açıklanmıştır. a) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. Nüfusu 1O.QQQ-50.000 Nüfusu 50.000- Nüfusu 200.000 arasında alan yerleşmelerde 200.000 arasında den fazla olan Kullanım Çeşitleri olan yerleşmelerde yerleşmelerde 1) Meskenler a)0rtalama daire yapı inş. alanı 151 m* den 1 daire için 1 daire için 1 daire için büyük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Kullanım Çeşitleri b)Ortalama dal. Y.İ.A (101-150) m2 arası c)Ortalama dal. V.l.A 100 m2 ye kadar 2) Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları’ a) Mağaza, banka b) Büro binaları c) Sauna ve hamam 3) Konaklama Tesisleri Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmelerde Nüfusu 50.000- Nüfusu 200.000 200.000 arasında den fazla olan olan yerleşmelerde yerleşmelerde 3 daire İçin 4 daire için 50 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. 50 m2 V.l.A. a) Oteller b) Moteller c) Hosteller d) Tatil köyleri e) Apart Oteller f) Pansiyonlar g) Kaplıcalar h) Kampingler ı) Oberj dağevi 4) Yeme,İçme.Eğlence Tesisleri 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 ” M 1 Ünite için 4 oda için 4 1 Ünite için 2 ıı ıı a) Konferana Salonu b) Tiyatro-Sinema c) Kütüphane d) Yüzme havuzu e) Açık ve kapalı spor salonu 6) Eğitim Tesisleri a) Üniversite ve Yüksek 50 m2 Y.l.A. 30 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 2 daire için 3 daire için 4D m2 Y.l.A. 40 m2 Y.Í.A. 40 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 ” ” 1 Ünet için <» oda için ^11 n 1 Ünite için 2 n ıı 40 m2 Y.Î.A. 20 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 2 daire için 2 daire için 30 m2 Y.l.A. 30 m2 Y.l.A. 30 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 » n 1 Ünite için 4 oda için 4 1 Ünite için 2 a ) Gece Klübü 50 m2 Y.İ.A. 1.0 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A b) Gazino 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. c) Diskotek 50 m* Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. d) Düğün Salonu 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. e) Birahane 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. f) Çay Bahçesi 50 m2 Y.İ.A. UD m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. g) Bilardo Salonu, ateri salonu, kahvehane 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. h) Lunapark ve benzeri eğlence yerleri 5D m2 Y.İ.A. 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. i) Diğerlerinden herbiri için 50 m2 Y.İ.A. 4Q mz Y.İ.A. 3D m2 Y.İ.A. j) Lokanta 50 m2 Y.İ.A. ha m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. 5) Sosyal Kültürel ve 30 m2 Y.İ.A. 10 oturma yeri 30 oturma yeri 20 oturma yeri 20 oturma yeri 10 oturma yeri Okullar 400 m2 Y.İ.A. 300 m2 Y.İ.A. 200 m2 Y.İ.A. b) İlk ve Orta Öğrenim Y.İ.A. Y.İ.A. Y.İ.A. Kurumları 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 300 m2 Y.İ.A. c) Özel okul, dershane, Y.Î.A. Kuran kursu 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.Î.A. d) Öğrenci Yurtları ve Y.İ.A. kreşler 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 7) Sağlık Yapıları a) Hastaneler 125 m2 i.I.A. 100 m2 Y.İ.A. 75 m2 Y.İ.A. b) Sağlık Ocağı, dispanser Y.İ.A. Y.İ.A. Y.İ.A. ve diğerleri 125 m2 Y.İ.A. 125 m2 Y.İ.A. 125 m2 Y.İ.A. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1993 • — Sayı : 21804 Kullanım Çeşitleri Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmelerde Nüfusu 50.00D- Nüfusu 200.000 200.000 arasında den fazla olan •lan yerleşmelerde yerleşmelerde S) Cami ve İbadet verlerl 300 m’ Y.l.fl. 200 m2 Y.l.A. 100 m2 Y.t.A. 9) Kanaı kurum ve kurulut İle kamu yararlı dli kuruluşlar ilan jer 100 m2 Y.l.A. 100 m» Y.l.A. 75 m2 Y.l.A. 10) Sanayi ve Depolara Tesisleri ve Toptan Ticaret 200 m2 Y.t.A. 200 m2 Y.l.A. 200 m2 Y.t.A. 11) Küçük Sanayi Tesis­leri 125 m2 Y.t.A. 125 m2 Y.t.A. 125 m2 Y.t.A. 12) Oto Sanayi Sitesi «3 m» Y.t.A. 40 m2 Y.t.A. 40 m2 Y.İ.A. 13) Toptancı hali 125 m2 Y.l.A. 100 m2 Y.t.A. 75 m2 Y.t.A. 14) Semt Pazarları 100 m2 pazBr aİBnı 75 m2 pazar alanı 75 m2 pazar alanı 15) Akaryakıt istasyonu Beher pompaj başına 150 m2 Beher pompaj başına Beher pomp. başına 150 mJ 150 m1 16) Servis istasyonları Beher lift us/veya kanal başına 150 m2 Seher lift ve/veya Beher lift ve/veya kanal başına 150 m2 kanal başına 150 m! için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur. b) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır. c) Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, bu maddenin (a) fıkrasındaki kendi kullanım çeşidine göre tesbit edilen otopark miktarı uygulanır. Ancak, kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı fonksi­yonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine güre otopark miktarı belirlenir. Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili Madde 4- Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsi­line ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır. a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, İl İdare Kurulu ve Belediye Meclisi tarafından 3 gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şek­li uygulanır. 1. Grup için tarifedeki bedelin % 100’ü 2. Grup için tarifedeki bedelin % 75″1 3. Grup İçin tarifedeki bedelin % 50’si otopark bedeli olarak alınır. b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan için, 1- Metrekare başına düşen otopark bedeli, valilik veya belediyesince arsa payı ve inşaat payı olmak üzere tesbit edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Arsa payı; İmar planında bölge veya genel otopark olarak belirlenen arsala­rın, Emlak Uerglsl Kanunu uyarınca teablt edilen bedeli, İnşaat payı ise, a yıl-kl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak hesaplanır. Met>-rekere başına düşen otopark bedeli, arsa payı ve inşaat payı toplamından oluşur. Arsa payı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan toptan eşya fiyat endeksleri artış oranında, İnşaat payı ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak valilik veya belediyesince arttırılır. 2-1 inci bendde açıklanan eaaalara göre hesaplanan metrekare başına düşen otopark bedeli; her yıl, her bölge ve genel otopark yeri İle ilgili imar planı örneği, varsa değişikliği, mülkiyet durum listesi, projeye dayalı olarak metraj, keşif, arsa ve inşaat payı hesapları ile birlikte valiliğe gönderilir ve valilik­çe onaylandıktan sonra kesinleşir. 3- Otopark bedelinin yüzde yirmibeşi yapı ruhsatiyesinin verilmesi Birasın­da nakden, bakiyesi onsekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya devlet tah­vili olarak ödenir. Devlet tahvili ile yapılan ödemelerde, tahvil üzerindeki de­ğeri esas alınır. 4- Otopark bedelleri Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz aranı uygulanır. 5- Tahsilat makbuzunda yapının ada, parsel numarası ve tahsilatın kaç araç­lık otopark yeri için yapıldığı da belirtilerek bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur. Madde 5- Yönetmelik kapsamında kalan yerleşmeler için 1.1.19% tarihinden sonra Yönetmeliğin 4., 5. ve 10 uncu maddeleri uyarınca esas belirlenemez. Madde 6- Bu Tebliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda Bayındırlık ve îskan Bakanlığının yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. Madde 7- Bu Tebliğ 1.7.1993 tarih, 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği ve 29.9.1993 tarih, 21713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte uygulanır. Madde 8- Bu Tebliğ 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ olunur. Y ürütme ve İdare Bölümü Say fa : 9

Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 f) Eğim sebebiyle kazanılan katların tamamı veya bir bölümü otopark ala­rak düzenlenebilir. İmar planı ve plan notlarına göre iskan edilebilir kat kaza-nılamayan eğimli arsalarda ise, otopark alarak kullanılmak şartıyla bodrum katları inşa edilebilir. g) Yerleşme bölgelerinde 8 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yer­lerde, bina cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir. h) Mevcut binalarda yapılmak istenilen kullanım amacına yönelik değişiklik­lerde, bu değişiklik otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir. Mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve kullanım amacını değiş­tirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. ı) Mevcut binalarda ilave yapılmak istendiğinde bu ilave, otopark tesisini gerektiren nitelik ve büyüklükte ise, ilave için otopark tesisi aranır. Parselde otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde otopark bedeli istenir. Ancak, daha önce Otopark Yönetmeliği kapsamında bulunmayan mevcut binalar­da kullanım amacına yönelik değişiklik aynı miktarda otopark ihtiyacını gerekti­riyor ise, otopark yeri ve bedeli aranmaz. j) Otopark Yönetmeliği ve bu Tebliğ kapsamında kalan yerleşmelerin imar planlarında Otopark Yönetmeliğinin uygulanamayacağına dair hüküm getirilemez. k) Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro vs. yapılarda, has-tahanelerde ve otellerde otopark ihtiyacının parselinde veya bina bünyesinde kar­şılanması zorunludur. II- Bölge ve Genel Otoparkların Düzenlenme Esasları; a) Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tesbit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir. b) Valilik veya belediyeler tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkla­rın bakım, onarım ve İşletilmesi valilik veya belediyelere aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir. c) Otopark ihtiyacının parselinde karşılanamadığı veya talebin yüksek ol­duğu merkezi iş alanları ve benzeri bölgelerde genel amaçlı otoparkların yapımı, bakımı, anarım ve işletilmesi üçüncü şahıslara verilebilir. Bu hizmetler karşılı­ğında alınacak ücret valilik veya belediyelerce tesbit edilir. d) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesi kapsamında kalan ve bölge veya genel otopark­lardan yararlanmak amacıyla otopark bedeli ödeyenlerden bakım ve onarım ücreti dı­şında ayrıca otopark kullanım bedeli alınmaz. Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları Madde 3- Otopark Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca belirlenen eaaslar aşağı­da açıklanmıştır. a) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. Nüfusu 1O.QQQ-50.000 Nüfusu 50.000- Nüfusu 200.000 arasında alan yerleşmelerde 200.000 arasında den fazla olan Kullanım Çeşitleri olan yerleşmelerde yerleşmelerde 1) Meskenler a)0rtalama daire yapı inş. alanı 151 m* den 1 daire için 1 daire için 1 daire için büyük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Kullanım Çeşitleri b)Ortalama dal. Y.İ.A (101-150) m2 arası c)Ortalama dal. V.l.A 100 m2 ye kadar 2) Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları’ a) Mağaza, banka b) Büro binaları c) Sauna ve hamam 3) Konaklama Tesisleri Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmelerde Nüfusu 50.000- Nüfusu 200.000 200.000 arasında den fazla olan olan yerleşmelerde yerleşmelerde 3 daire İçin 4 daire için 50 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. 50 m2 V.l.A. a) Oteller b) Moteller c) Hosteller d) Tatil köyleri e) Apart Oteller f) Pansiyonlar g) Kaplıcalar h) Kampingler ı) Oberj dağevi 4) Yeme,İçme.Eğlence Tesisleri 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 ” M 1 Ünite için 4 oda için 4 1 Ünite için 2 ıı ıı a) Konferana Salonu b) Tiyatro-Sinema c) Kütüphane d) Yüzme havuzu e) Açık ve kapalı spor salonu 6) Eğitim Tesisleri a) Üniversite ve Yüksek 50 m2 Y.l.A. 30 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 2 daire için 3 daire için 4D m2 Y.l.A. 40 m2 Y.Í.A. 40 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 ” ” 1 Ünet için <» oda için ^11 n 1 Ünite için 2 n ıı 40 m2 Y.Î.A. 20 oturma yeri 30 oturma yeri 30 oturma yeri 2 daire için 2 daire için 30 m2 Y.l.A. 30 m2 Y.l.A. 30 m2 Y.l.A. 50 m2 Y.l.A. Oda sayısının % BO’İ kadar 5 oda için 2 » n 1 Ünite için 4 oda için 4 1 Ünite için 2 a ) Gece Klübü 50 m2 Y.İ.A. 1.0 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A b) Gazino 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. c) Diskotek 50 m* Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. d) Düğün Salonu 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. e) Birahane 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. f) Çay Bahçesi 50 m2 Y.İ.A. UD m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. g) Bilardo Salonu, ateri salonu, kahvehane 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. h) Lunapark ve benzeri eğlence yerleri 5D m2 Y.İ.A. 50 m2 Y.İ.A. 40 m2 Y.İ.A. i) Diğerlerinden herbiri için 50 m2 Y.İ.A. 4Q mz Y.İ.A. 3D m2 Y.İ.A. j) Lokanta 50 m2 Y.İ.A. ha m2 Y.İ.A. 30 m2 Y.İ.A. 5) Sosyal Kültürel ve 30 m2 Y.İ.A. 10 oturma yeri 30 oturma yeri 20 oturma yeri 20 oturma yeri 10 oturma yeri Okullar 400 m2 Y.İ.A. 300 m2 Y.İ.A. 200 m2 Y.İ.A. b) İlk ve Orta Öğrenim Y.İ.A. Y.İ.A. Y.İ.A. Kurumları 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 300 m2 Y.İ.A. c) Özel okul, dershane, Y.Î.A. Kuran kursu 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.Î.A. d) Öğrenci Yurtları ve Y.İ.A. kreşler 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 400 m2 Y.İ.A. 7) Sağlık Yapıları a) Hastaneler 125 m2 i.I.A. 100 m2 Y.İ.A. 75 m2 Y.İ.A. b) Sağlık Ocağı, dispanser Y.İ.A. Y.İ.A. Y.İ.A. ve diğerleri 125 m2 Y.İ.A. 125 m2 Y.İ.A. 125 m2 Y.İ.A. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 30 Aralık 1993 • — Sayı : 21804 Kullanım Çeşitleri Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmelerde Nüfusu 50.00D- Nüfusu 200.000 200.000 arasında den fazla olan •lan yerleşmelerde yerleşmelerde S) Cami ve İbadet verlerl 300 m’ Y.l.fl. 200 m2 Y.l.A. 100 m2 Y.t.A. 9) Kanaı kurum ve kurulut İle kamu yararlı dli kuruluşlar ilan jer 100 m2 Y.l.A. 100 m» Y.l.A. 75 m2 Y.l.A. 10) Sanayi ve Depolara Tesisleri ve Toptan Ticaret 200 m2 Y.t.A. 200 m2 Y.l.A. 200 m2 Y.t.A. 11) Küçük Sanayi Tesis­leri 125 m2 Y.t.A. 125 m2 Y.t.A. 125 m2 Y.t.A. 12) Oto Sanayi Sitesi «3 m» Y.t.A. 40 m2 Y.t.A. 40 m2 Y.İ.A. 13) Toptancı hali 125 m2 Y.l.A. 100 m2 Y.t.A. 75 m2 Y.t.A. 14) Semt Pazarları 100 m2 pazBr aİBnı 75 m2 pazar alanı 75 m2 pazar alanı 15) Akaryakıt istasyonu Beher pompaj başına 150 m2 Beher pompaj başına Beher pomp. başına 150 mJ 150 m1 16) Servis istasyonları Beher lift us/veya kanal başına 150 m2 Seher lift ve/veya Beher lift ve/veya kanal başına 150 m2 kanal başına 150 m! için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur. b) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır. c) Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, bu maddenin (a) fıkrasındaki kendi kullanım çeşidine göre tesbit edilen otopark miktarı uygulanır. Ancak, kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı fonksi­yonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine güre otopark miktarı belirlenir. Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili Madde 4- Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsi­line ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır. a) Gerekli görülmesi halinde yerleşme bölgeleri, İl İdare Kurulu ve Belediye Meclisi tarafından 3 gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şek­li uygulanır. 1. Grup için tarifedeki bedelin % 100’ü 2. Grup için tarifedeki bedelin % 75″1 3. Grup İçin tarifedeki bedelin % 50’si otopark bedeli olarak alınır. b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan için, 1- Metrekare başına düşen otopark bedeli, valilik veya belediyesince arsa payı ve inşaat payı olmak üzere tesbit edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 30 Aralık 1993 — Sayı : 21804 RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Arsa payı; İmar planında bölge veya genel otopark olarak belirlenen arsala­rın, Emlak Uerglsl Kanunu uyarınca teablt edilen bedeli, İnşaat payı ise, a yıl-kl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak hesaplanır. Met>-rekere başına düşen otopark bedeli, arsa payı ve inşaat payı toplamından oluşur. Arsa payı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan toptan eşya fiyat endeksleri artış oranında, İnşaat payı ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak valilik veya belediyesince arttırılır. 2-1 inci bendde açıklanan eaaalara göre hesaplanan metrekare başına düşen otopark bedeli; her yıl, her bölge ve genel otopark yeri İle ilgili imar planı örneği, varsa değişikliği, mülkiyet durum listesi, projeye dayalı olarak metraj, keşif, arsa ve inşaat payı hesapları ile birlikte valiliğe gönderilir ve valilik­çe onaylandıktan sonra kesinleşir. 3- Otopark bedelinin yüzde yirmibeşi yapı ruhsatiyesinin verilmesi Birasın­da nakden, bakiyesi onsekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya devlet tah­vili olarak ödenir. Devlet tahvili ile yapılan ödemelerde, tahvil üzerindeki de­ğeri esas alınır. 4- Otopark bedelleri Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz aranı uygulanır. 5- Tahsilat makbuzunda yapının ada, parsel numarası ve tahsilatın kaç araç­lık otopark yeri için yapıldığı da belirtilerek bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur. Madde 5- Yönetmelik kapsamında kalan yerleşmeler için 1.1.19% tarihinden sonra Yönetmeliğin 4., 5. ve 10 uncu maddeleri uyarınca esas belirlenemez. Madde 6- Bu Tebliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda Bayındırlık ve îskan Bakanlığının yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. Madde 7- Bu Tebliğ 1.7.1993 tarih, 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği ve 29.9.1993 tarih, 21713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte uygulanır. Madde 8- Bu Tebliğ 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ olunur. Y ürütme ve İdare Bölümü Say fa : 9